Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

หน่วยพัสดุ
หน้าที่หลัก        
       มีหน้าที่และรับผิดชอบในการบริหารงานวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อีกทั้งต้องให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินกาวางแผน แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การจัดหา จัดทำข้อผูกพัน การบริหารงานสัญญา การตรวจรับ การเก็บรักษา การจ่าย การจัดทำบัญชีและทะเบียนครุภัณฑ์ การรายงาน การตรวจสอบ และการจำหน่าย รวมทั้งควบคุมและให้คำแนะนำในการบริหารงานด้านพัสดุ แก่โครงการและหน่วยงานฝาก

เข้าสู่ระบบ