Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

งานบริหารทั่วไป
 หน้าที่หลัก   
           มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานธุรการ  การเงินและบัญชี  การเจ้าหน้าที่และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆรักษาความปลอดภัยอาคารแลรักษาบริเวณโครงการ  ร่วมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ร่วมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน  ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เข้าสู่ระบบ