Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 

มีพื้นที่หัวงาน  325 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มี 33,600 ไร่ และ พื้นที่ชลประทาน  26,450 ไร่

หน้าที่หลัก 
       มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กโครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้าน ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กงานตามแผนพัฒนาชนบท และงานอื่นๆพิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(แม่ปุง)

อำเภอเมือง: ตำบลชมพู และตำบลกล้วยแพะ

อำเภอแม่ทะ: ตำบลน้ำโจ้ และตำบลป่าตัน

อำเภอเกาะคา: ตำบลศาลา และตำบลวังพร้าว

ที่ตั้งของโครงการ เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ 054-247062

เข้าสู่ระบบ