Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 

มีพื้นที่หัวงาน  325 ไร่ พื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มี 25,050 ไร่ และ พื้นที่ชลประทาน  22,600 ไร่

หน้าที่หลัก
       มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กโครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้าน ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กงานตามแผนพัฒนาชนบท และงานอื่นๆพิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา

อำเภอเมือง: ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลทุ่งฝาย ตำบลต้นธงชัย และบ่อแฮ้ว

ที่ตั้งของโครงการ เลขที่ 196 หมู่ 8 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์: 054-824-707 ต่อ 106

เข้าสู่ระบบ