Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

มีพื้นที่หัวงาน  325 ไร่

พื้นที่รับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มี 33,300 ไร่ และ พื้นที่ชลประทาน  26,100 ไร่  

หน้าที่หลัก 
       มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง โครงการชลประทานขนาดเล็กโครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้าน ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กงานตามแผนพัฒนาชนบท และงานอื่นๆพิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 1 อำเภอ ได้แก่ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย

อำเภอเมือง: ตำบลเสด็จ ตำบลพิชัย ตำบลพระบาท และตำบลชมพู

โทรศัพท์ 054-218544 ต่อ 665

โทรสาร 054-225984

เข้าสู่ระบบ