Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

ฝ่ายช่างกล

หน้าที่หลัก

      มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆรวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆในเขตพื้นที่โครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

เข้าสู่ระบบ