Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

ฝ่ายวิศวกรรม

หน้าที่หลัก

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุง บำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำ และคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจออกแบบงาน ปรับปรุงโครงการเบื้องต้นเก็บรวบรวมข้อมูล รายละเอียด เพื่อจัดทำ รายงานผล การปฏิบัติงาน ทีอยู่ในความรับผิดชอบ เสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.วางแผนงาน ปรับปรุงระบบชลประทาน และงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของกรมชลประทานจังหวัดลำปาง

2.วางแผนพิจารณาโครงการ และสำรวจงาน โครงการตามแผนงานหลัก และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.จัดทำรายละเอียด คำขอตั้งงบประมาณ ประมาณการและคำชี้แจง ของงานปรับปรุงระบบชลประทานและงานซ่อมแซมบำรุงรักษา

4.ควบคุมบริหารการใช้งบประมาณที่ได้รับ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ และลักษณะงานตามระเบียบ

5.วางแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้งบประมาณ รวมทั้งแผนการจัดหา ให้ถูกต้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

6.ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาด้านแผนงานและงบประมาณของโครงการเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงาน

เข้าสู่ระบบ