Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

งานบริหารทั่วไป

ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบดำเนินการงานด้านธุรการ, พัสดุ, การเงินและบัญชี รักษาบริเวณ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

หน่วยธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านสารบรรณ ซึ่งได้แก่ การรับ-ส่งร่าง โต้ตอบหนังสือ การจดเก็บเอกสาร เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ของทางราชการ ควบคุมการพิมพ์หนังสือ และการจัดทำรายงานบันทึกเสนอ

หน่วยการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชี ซึ่งได้แก่ การจัดทำบัญชีทั่วไป และตรวจสอบใบสำคัญหมวดต่างๆ การเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และจัดทำรายงานด้านการเงิน

หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และตามระเบียบของกรมฯ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พัสดุุถาวร วัสดุก่อสร้างต่างๆ ให้ทันใช้งานตามกำหนดเวลาที่ต้องการ การจัดเก็บวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ฝ่ายวิศวกรรม

ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ควบคุมรับผิดชอบงานวิศวกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การปรับปรุง วางแผน และซ่อมแซม รวมทั้งการจัดการงบประมาณของโครงการฯ การตรวจสอบติดตามผลงาน ปรับปรุง และซ่อมแซมในเขตโครงการฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ การดำเนินการสำรวจเพื่อออกแบบปรับปรุงโครงการฯ และบำรุงรักษาซ่อมแซม งานวิศวกรรม แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ

หน่วยแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณประจำปีของโครงการฯ ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าของงานตามที่ได้รับงบประมาณ

หน่วยวางแผนปรับปรุงและซ่อมแซม  มีหน้าที่ดำเนินการวางแผน ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม วางแผนการจัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างซ่อมแซมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ ติดตามผลงานก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม จัดทำประวัติอาคารชลประทานในเขตโครงการฯ และตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานประจำปี

หน่วยสำรวจ  มีหน้าที่ในการสำรวจภูมิประเทศ เช่น การจัดทำแผนที่ผังบริเวณเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาออกแบบปรับปรุงอาคารชลประทาน

 

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการน้ำของทั้งเขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา ติดตามผลการบริหารจัดการน้ำ และปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งทุกเดือน จัดสรรน้ำให้แก่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาต่างๆ ในเขตโครงการ ควบคุมปริมาณน้ำที่ผ่านเข้าคลองสายต่างๆ ให้เหมาะสม ตรวจสอบ และติดตามผลการจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามแผนการส่งน้ำ รวบรวมสถิติ และข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า นำมาสรุปรายงาน และเขียนกราฟเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขวางแผนการส่งน้ำและการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นส่งเสริมเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านเกษตรชลประทาน ติดตามความก้าวหน้าในการเพาะปลูกและสํารวจผลผลิตด้านการเกษตร ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และติดตามกิจกรรมของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

หน่วยจัดสรรน้ำและสถิติ มีหน้าที่ควบคุมจัดสรรน้ำที่ผ่านเข้าคลองสายต่างๆ ให้เหมาะสมในยามขาดแคลนน้ำ การวางแผนการระบายน้ำาเมื่อเกิดอุทกภัยโดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ตรวจสอบพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งน้ำได้เพื่อหาทางแก้ไข ปรับปรุง รวบรวมสถิติน้ำฝน น้ำท่าในเขตโครงการ นำมาวิเคราะห์ ประเมินผลในการจัดสรรน้ำ และสรุปทำรายงานเขียนกราฟแสดงปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำของอาคารต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทาน

หน่วยเกษตรชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตเกษตรชลประทาน ศึกษาการใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ด้วยวิธีและหลักการที่ถูกต้องจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งรวมทั้งการตรวจสอบพื้นที่โครงการ เน้อที่ชลประทาน เนื้อที่เพาะปลูก และรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการปลูกพืชในเขตโครงการ การวางแผนการปลูกพืช จัดทำการปลูกพืชร่วมกับสำนักงานเกษตรจงหวัด ติดตาม และจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการปลูกพืชทุกสัปดาห์ รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และกิจกรรม รวมทั้งการติดต่อประสานงานภายในโครงการ และหน่วยงานอื่นๆ

 

ฝ่ายช่างกล

ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ควบคุม และรับผิดชอบการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสาร ดูแล และตรวจสอบเครื่องกว้านระบาย ตัวบานระบายต่างๆของอาคารชลประทาน ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า และระบบประปาโครงการ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย คือ

หน่วยพาหนะ มีหน้าที่ควบคุม และให้บริการยานพาหนะทุกประเภท ซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ควบคุมการใช้ยานพาหนะให้เป็นไปตามข้อบังคับของกรมชลประทาน

หน่วยเครื่องจักรกล มีหน้าที่ซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะทุกประเภท และเครื่องจักรกลต่างๆ ของโครงการ

หน่วยสื่อสาร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร อันประกอบด้วย เครื่องโทรศัพท์ เครื่องวิทยุ เพื่อให้การติดต่อและส่งข่าวสารต่างๆ ของโครงการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร เสา และสายโทรศัพท์ในเขตโครงการ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

หน่วยรักษาบริเวณ มีหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของยาม รักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-4

ภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบให้ส่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการตรวจสอบสภาพอาคารหัวงานชลประทาน การบำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคารชลประทาน คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ที่ทำการบ้านพัก ถนนบนคันคลองให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย คือ

หน่วยส่งน้ำ  มีหน้าที่ควบคุมการส่งน้ำ การระบายน้ำ จดบันทึกสถิติน้ำท่าน้ำฝน วางแผนการปลูกพืช จัดทำแผนการส่งน้ำ ควบคุมการส่งน้ำในระดับไร่นา รวบรวมสถิติผลความก้าวหน้าของงานปลูกพืช ให้คำแนะนำแก่เกษตรในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมคูส่งน้ำ คูระบายน้ำ ทางลำเลียงผลผลิตในแปลงนา และจัดทำสำมะโนเกษตรในความรับผิดชอบ รวมทั้งจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินเขตของแต่ละโซนส่งน้ำที่รับผิดชอบ

หน่วยซ่อมแซมและปรับปรุง  มีหน้าที่ตรวจสอบและวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทาน คลองส่งน้ำ ถนนทางลำเลียง ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดจนซ่อมแซมอาคารที่ทำการบ้านพัก