Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

Privacy Policy of Kiew Lom - Kiew Kor Mah Operation and Maintenance Project


         โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน(Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส(Email Address) ชื่อ(Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน(Home or Work Address) เขตไปรษณีย์(ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์(Telephone Number) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี(Taxpayer Identification Number) เป็นต้น
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร(Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ(Sex) อายุ(Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ(Preferences/Favorites) ความสนใจ(Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต(Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย(Billing Address) 
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโครงการ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี(IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน(Browser Type) โดเมนเนม(Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ(Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) 
  4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ โครงการฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

         1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของโครงการเท่านั้น
         2. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โครงการฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 
         3. ในกรณีที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของโครงการฯ เป็นต้น โครงการฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของโครงการฯ