Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Banner RID2018

การชลประทาน

              การชลประทาน คือ กิจการที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูก เพื่อการเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ำ และการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำโดยการเก็บกักน้ำ ส่งน้ำ ระบายน้ำ ควบคุมน้ำและทดน้ำ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ 2:

ลุ่มน้ำแม่วัง

         ต้นน้ำแม่วัง อยู่ในเขต อ.พาน จ.เชียงราย ไหลผ่าน 7 อำเภอ(อ.วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.เมือง อ.เกาะคา อ.สบปราบ อ.เถิน อ.แม่พริก) ในจังหวัดลำปาง และ 2 อำเภอ(อ.บ้านตาก อ.สามเงา) ในจังหวัดตาก ซึ่งจะไหลบรรจบกับลุ่มน้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีความยาวทั้งสิ้น 461 กม. มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,098.60 มม./ปี คิดเป็นปริมาณน้ำท่า 1,617.50 ล้าน ลบ.ม./ปี

 1

 

ประวัติโครงการ:

พ.ศ.2478 กรมชลประทานเริ่มงานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตลุ่มน้ำวัง

พ.ศ.2515 ก่อสร้างเขื่อนกิ่วลมแล้วเสร็จปิดกั้นลำน้ำวัง ที่ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง  ห่างจากเทศบาลนครลำปาง 42 กม. เก็บกักน้ำ 106 ล้าน ลบ.ม.

พ.ศ.2551 ก่อสร้างเขื่อนกิ่วคอหมาแล้วเสร็จ  ปิดกั้นลำน้ำวัง ที่บ้านห้วยสะเหน้า ต.ปงดอน  อ.แจ้ห่ม ตั้งอยู่เหนือน้ำจากเขื่อนกิ่วลม  55 กม. เก็บกักน้ำ 209 ล้าน ลบ.ม.

2

 

ลักษณะโครงการ:

        โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นโครงการที่มีการบริหารจัดการน้ำแบบมี 2 เขื่อน ในลำน้ำเดียวกัน เนื่องจากการบริหารน้ำและเขื่อนที่มีความสัมพันธ์กัน ทำให้มีความยุ่งยาก ต่อการบริหารน้ำมากเพราะเป็นอ่างที่มีลักษณะพ่วงกันและอ่างฯ ทั้ง 2 มีระยะห่างกันเพียง 55  กิโลเมตร

3