Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

นโยบายเว็บไซต์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา

Website Policy of Kiew Lom - Kiew Kor Mah Operation and Maintenance Project

1.     วัตถุประสงค์

เว็บไซต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการในการใช้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนทั่วไปและบุคลากรในสังกัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กรมสรรพากรได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2.     เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

         2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา"
         2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
         2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
         2.4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมสรรพากรอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
         2.5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
         2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
         2.7 ในกรณีที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาหยุดให้บริการเป็นการถาวรหรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมามีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

3.     สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

         3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
         3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาและไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
         3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
         3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
         3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
         3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
         3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงกรมสรรพากรในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด 

4.     การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น 

          4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมสรรพากรมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวและการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา
         4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาแล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กรมสรรพากรขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไว้ด้วยก็ได้ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาหรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5.     การปฏิเสธความรับผิด

          5.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6.     กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

         6.1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาหรือผู้ให้อนุญาตแก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา หรือผู้ให้อนุญาตแก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมาเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
         6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมากำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 
         6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโครงการฯ

7.     กฎหมายที่ใช้บังคับ

         7.1 การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย