วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ใจหาญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณาจารย์จากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำ ของกรมชลประทานในอนาคตให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อบริบททั้งภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไป มีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน RID No.1 รวมทั้งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งกรมชลประทาน ได้มอบหมายสำนักกฎหมายและที่ดิน ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าว มีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

070862 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
506209
วันนี้22
สัปดาห์นี้541
เดือนนี้6470
รวมทั้งหมด506209
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560