Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
--------------------------------------------------
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการเครือข่ายแห่งจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ในการนี้ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดน่านปัจจุบันมี 3 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ฝายน้ำยาว อ่างเก็บน้ำน้ำริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและอ่างเก็บน้ำห้วยชื่น และมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 11 โครงการที่มีความพร้อม จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน

สำหรับแผนพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดน่าน โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและเตรียมความพร้อม จำนวน 14 แห่ง เมื่อก่อสร้างและดำเนินการแล้วเสร็จจะมีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 359.93 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำที่เก็บกักทั้งสิ้น 423.48 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 451,798 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 30.94 ของพื้นที่ถือครองทำการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำเก็บกักเพื่อการเกษตร ป้องกันบรรเทาอุทกภัย เพื่อการอุปโภค บริโภค การปศุสัตว์ การประมงและด้านอื่นๆได้อย่างเพียงพอต่อไป

447150

447147

01

02

20

21

22

23

29

S 22896649

28

เข้าสู่ระบบ