Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ในภาพรวม และการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานชลประทานที่ 2 ในภาพรวม พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีนายพรชัย แสงอังสุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และร่วมกันหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

 01

02

03

04

05

06

07

08

09

เข้าสู่ระบบ