Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) ตามแผนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานประจำปี 2561 ของสำนักงานชลประทานที่ 2 มีนางกชพร คำฟูบุตร หัวหน้าหน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ” เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้มีหัวหน้าฝ่าย   หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง พร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง

1 31 41 21 1

 

เข้าสู่ระบบ