Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   241062

 

       วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนในหน่วยงาน (Unit School) ตามแผนการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงานประจำปี 2561 ของสำนักงานชลประทานที่ 2 มีนายเทเวศ ส่วนบุญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำ” เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง

1 41 11 31 2

 

เข้าสู่ระบบ