RID logo THx120 1

 ศูนย์การจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 2

    Knowledge Management Center
ครบรอบ 121 ปี กรมชลประทาน
ศูนย์ความรู้กลาง กรมชขลประทาน
CKO ผู้บริหารการจัดการความรู้

องค์ความรู้และเนื้อหาใหม่ๆ

 

 

นวัตกรรม,ผลการศึกษา และงานวิจัย

นวัตกรรม,ผลการศึกษา และงานวิจัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

แผนปฏิบัติการจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

ข่าวกิจกรรม KM

 

 

การถ่ายทอดองค์ความรู้..

 

 

 

 

ข่าวใหม่ KM RID

ไม่พบฟีด

องค์ความรู้กรมชลประทาน

ด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำ

ด้านการบริหาร
จัดการน้ำ

ด้านการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากน้ำ

ด้านการเงินและบัญชี

ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ

ด้านการบังคับ
ใช้กฏหมาย

ด้านการวางแผน
และบริหารงบประมาณ

ความรู้ทั่วไป
ด้านชลประทาน

ความรู้ด้านอื่นๆ