ส่วนวิศวกรรม   สำนักงานชลประทานที่ 2

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

กรมชลประทาน

CENPROJECT

CENPROJECT

กรมชลประทาน

เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง

กรมชลประทาน

ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2
271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
0 5421 8728, 0 5421 8852 VPN. 4021,4022,4023