ส่วนวิศวกรรม   สำนักงานชลประทานที่ 2

  • ฝ่ายพิจารณาโครงการ
  • ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ
  • ฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา
  • ฝ่ายออกแบบ
  • ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม
ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2
271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
0 5421 8728, 0 5421 8852 VPN. 4021,4022,4023