Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

aii02

นายอรรถกร  จันทร์สว่าง

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

 

หน้าที่รับผิดชอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล   และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง  ๆ    รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา  

เครื่องกว้านบานระบาย  อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา   และเครื่องมือกลอื่น     ในเขตโครงการต่าง ๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย