GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย ประจำเดือน เมษายน 2564

ศูนย์ประมวล​วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า สํานักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2
271 ถ.​บุญ​วาทย์ ต.​สวน​ดอก​ อ.​เมือง​ จ.​ลําปาง​ 52100 โทร​.​ 0 5421 8728 แฟกซ์.​ 0 5421 8852 VPN. 4021,4022

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
1 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
2 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
3 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
4 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
5 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 2.50
6 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 29.80
7 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 6.20
8 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
9 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
10 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
11 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
12 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
13 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
14 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 2.20
15 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
16 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
17 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
18 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 35.90
19 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
20 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
21 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
22 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
23 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
24 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
25 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
26 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 7.60
27 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 2.00
28 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 22.80
29 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 5.50
30 เมษายน 2564 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 3.80