ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2

บุคลากรส่วนแผนงาน

นายสุนทร   คำศรีเมือง

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ฝ่ายยุทธศาสตร์
ฝ่ายโครงการพิเศษ
เกรียติกวิน  เพิ่มทวีสิน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กิตติพงษ์  ศรีวิภาต
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ธัญชนก  เลิศพิพัฒน์กุล
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
กิตติคุณ  ปวงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ
ศราวุธ  เยินยุบ
วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ
สิทธิศักดิ์  ไชยวรณ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ฐากูร  ขยันกิจ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
กรรณิกา  โกทึก
พนักงานทั่วไป
อาทิตย์  อุ่นอ่อนศรี
วิศวกรชลประทาน
วรัญญา  สมศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นกชรินทร์  สุขัง
วิศวกรชลประทาน

ธุรการส่วน

สารสนเทศ
อังค์วรา  รู้เพียร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ธิดากาญจน์  เรืองจิตต์
พนักงานทั่วไป
วรรณระวี วงศ์บุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เสน่ห์ วงค์ชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ
สุเมธี  ใจอิ่นแก้ว
พนักงานทั่วไป
อิสราภรณ์ นาพันธ์
พนักงานทั่วไป
ศิริพงษ์ ยอดใจยา
พนักงานทั่วไป

ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2  กรมชลประทาน