ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2

ผลการเบิกจ่าย
ตามงบ พ.ร.บ. ณ วันที่ 27-4-64
Image Download
Cash Flow ณ วันที่ 27-4-64
Image Download
รายไตรมาส ณ วันที่ 27-4-64
Image Download
กันเหลื่อมปี63 ณ วันที่ 27-4-64
Image Download

ฝ่ายโครงการพิเศษ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

ฝ่ายยุทธศาสตร์

กิจกรรมส่วน

กิจกรรม KM

กองแผนงาน

กองแผนงาน

กรมชลประทาน

แบบ ง.241

แบบ ง.241

กรมชลประทาน

CEN PROJECT

CEN PROJECT

กรมชลประทาน

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

กรมชลประทาน

สำนักงานอัตโนมัติ

สำนักงานอัตโนมัติ

กรมชลประทาน

ส่วนแผนงาน  สำนักงานชลประทานที่ 2  กรมชลประทาน