rid logo05 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  • facebook
  • ติดต่อเรา
  •  Log in

สำนักงานชลประทานที่ 2  ®  กรมชลประทาน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

   (นายวรชัย  ธนกันต์ธัช)

        วิศวกรชลประทานชำนาญการ

 

ข้าราชการ

      (นายสกัณฑ์  อินทรเสน)

 นายช่างชลประทานชำนาญงาน

*ขอเพิ่มข้าราชการ 1 อัตรา

 

พนักงานราชการ

     (นายณัฐวิทย์  บุญหลี)

       นายช่างชลประทาน

*ขอเพิ่มพนักงานราชการ 1 อัตรา

 

 

 

พิมพ์อีเมล