โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

queen644

:: ข่าวกิจกรรม

โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างทำนาเพื่อสร้างเครือข่าย โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560

1

Breadcrumbs