โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

queen644

:: ข่าวกิจกรรม

โครงการชลประทานพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา ผ่านระบบ Zoom Meeting

     วันที่ 20 เมษายน 2564 นายอนันต์ แสงสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการระดับจังหวัด โดยนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน การส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ต่อไป มี นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

1

2

3

4

Breadcrumbs