โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694

queen644

:: ข่าวกิจกรรม

โครงการชลประทานพะเยา ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี

     วันที่ 9 เมษายน 2564 นายสุนทร คำศรีเมือง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทนพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานพะเยา ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15,16 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดี (ด้านการเกษตร) ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบก มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร (พืช ปศุสัตว์ ประมง) สามารถทำการเกษตรไว้เพื่อบริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จำหน่ายเป็นรายได้เสริม และที่สำคัญคือสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ขยายสู่กำลังพล และชุมชนที่มีความต้องการ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร มี นางอัศนีย์ญา บุษบาแย้ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพะเยา ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ ณ มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

Breadcrumbs