โครงการชลประทานพะเยา 0-5441-3694
pramog 2
ปาโมกข์  ปิงเมือง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

         
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรม

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง

ระบบชลประทาน

ฝ่ายช่างกล ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
         
1 S 6111238 3 4 5 4

นาง พรรณนี เล็กละมัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชำนาญงาน

หัวหน้าธุรการ

 นาย วัชระ  ลิ้มวิเศษศิลป์

นายช่างชลประทานอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นาย อนันต์ แสงสุวรรณ์

นายช่างชลประทานอาวุโส

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและ

ปรับปรุงระบบชลประทาน

นาย นิวัฒน์ นาธิเลิศ

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

หัวหน้า ฝ่ายช่างกล

 นาย เชาวลิต เครือจินจ๋อย

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

         

 

 

 
 
 

 

     

 นางสุวรรณา  หมอเก่ง

นักวิชาการเงงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าการเงินและบัญชี

       
         
1 3        

นางสาว นุชนารถ สืบศรี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าพัสดุ

       
         

Breadcrumbs