ผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

นายชัยประเสริฐ   เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
 
โครงการชลประทานน่าน
  ประวัติความเป็นมา
  ผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  อัตรากำลัง
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
 
คำสั่ง/หนังสือเวียน
  คำสั่งกรมชลประทาน
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
  หนังสือเวียน สชป.2
  รายงานการประชุม
  ปฏิทินการประชุม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ TOR
  ประกาศสอบราคา
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะ
  ประกาศขายทอดตลาด
  ผลการเบิกจ่าย
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 26 กุมภาพันธ์ 2555ประกาศ TOR

   ระเบียบวาระการประชุม

ที่
รายการ
วันที่ประชุม
เวลา
รายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ ที่ ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๑๓.๓๐ น.
คลิกดูรายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕
วันพุธ ที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
๐๙.๐๐ น.
คลิกดูรายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕
วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๕
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕
วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๙.๐๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๕
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
๑๐
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๐๙.๓๐  น.
๑๑
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖
วั์นพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
๑๒
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๖
วั์นจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
๑๓.๓๐  น.
๑๓
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖
วั์นพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๑๓.๓๐  น.
๑๔
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖
วั์นพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๕
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๖
วั์นพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๕
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๖
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๖
วั์นจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๗
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๖
วั์นพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๘
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๙
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖
วั์นจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
 
   

 

โครงการชลประทานน่าน
 กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักชลประทาน ที่ ๒
๑๘๔ หมู่ ๑๑ น่าน-พะเยา อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร.๐๕๔ - ๗๑๖๑๘๕ E-mail: NANORI2@hotmail.com