ผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์

นายชัยประเสริฐ   เนตรอนงค์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
 
โครงการชลประทานน่าน
  ประวัติความเป็นมา
  ผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  อัตรากำลัง
  พื้นที่รับผิดชอบ
  ฐานข้อมูลอาคารชลประทาน
 
คำสั่ง/หนังสือเวียน
  คำสั่งกรมชลประทาน
  คำสั่งกระทรวงเกษตรฯ
  หนังสือเวียน สชป.2
  รายงานการประชุม
  ปฏิทินการประชุม
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ TOR
  ประกาศสอบราคา
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายงานขอซื้อ
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศขายทอดตลาด
  ผลการเบิกจ่าย
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เริ่มนับ 26 กุมภาพันธ์ 2555
Web Design Factoryประกาศ TOR

   ระเบียบวาระการประชุม

ที่
รายการ
วันที่ประชุม
เวลา
รายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
วันจันทร์ ที่ ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๑๓.๓๐ น.
คลิกดูรายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๕
วันพุธ ที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๕ 
๐๙.๐๐ น.
คลิกดูรายละเอียด
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๕
วันพุธ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๕
วันพุธ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕
วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๐๙.๐๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๕
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
๑๐
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๐๙.๓๐  น.
๑๑
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๖
วั์นพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๑๓.๓๐  น.
๑๒
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๖
วั์นจันทร์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖
๑๓.๓๐  น.
๑๓
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๕ /๒๕๕๖
วั์นพุธ ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๑๓.๓๐  น.
๑๔
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๖
วั์นพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๕
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๖
วั์นพุธ ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๕
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๖
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๖
วั์นจันทร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๗
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๖
วั์นพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๘
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๖
วั์นอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
๑๙
  ระเบียบวาระการประชุมโครงการชลประทานน่าน ครั้งที่ ๑๒ /๒๕๕๖
วั์นจันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
๐๙.๓๐  น.
 
   

 

โครงการชลประทานน่าน
 กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักชลประทาน ที่ ๒
๑๘๔ หมู่ ๑๑ น่าน-พะเยา อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร.๐๕๔ - ๗๑๖๑๘๕ E-mail: NANORI2@hotmail.com