GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน ประจำวันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564
ศูนย์ประมวล​วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า สํานักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2
271 ถ.​บุญ​วาทย์ ต.​สวน​ดอก​ อ.​เมือง​ จ.​ลําปาง​ 52100 โทร​.​ 0 5421 8728 แฟกซ์.​ 0 5421 8852 VPN. 4021,4022

อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 อ่าง
จ.ลำปาง 2 อ่าง
1. เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 170.290 65.655 38.56% 0.000 0.253 0.00
2. เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 106.220 60.555 57.01% 0.173 0.121 0.00
รวมทั้งหมด 276.510 126.210 45.64%
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 42 อ่าง
จ.ลำปาง 30 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำแม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2.540 0.787 30.98% 0.000 0.000 0.00
2. อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ต.แม่กั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 11.400 4.175 36.62% 0.000 0.000 0.00
3. อ่างเก็บน้ำแม่อาบ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 7.560 1.814 24.00% 0.000 0.011 0.00
4. อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.200 1.101 91.75% 0.000 0.000 0.00
5. อ่างเก็บน้ำแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 4.200 1.304 31.05% 0.000 0.000 0.00
6. อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 6.900 4.001 57.99% 0.000 0.000 0.00
7. อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง 19.920 8.216 41.25% 0.000 0.000 0.00
8. อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ. ลำปาง 36.480 9.628 26.39% 0.000 0.011 0.00
9. อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1.250 0.248 19.84% 0.000 0.000 0.00
10. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1.610 0.547 33.98% 0.000 0.000 0.00
11. อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง 1.360 0.649 47.72% 0.000 0.000 0.00
12. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย ต.บ้านเอิ้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 1.090 0.291 26.70% 0.000 0.000 0.00
13. อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 1.130 0.223 19.74% 0.000 0.000 0.00
14. อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1.230 0.931 75.69% 0.000 0.000 0.00
15. อ่างเก็บน้ำแม่ธิ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1.590 0.089 5.60% 0.000 0.000 0.00
16. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 1.280 0.163 12.73% 0.000 0.000 0.00
17. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 2.540 2.434 95.83% 0.000 0.010 0.00
18. อ่างเก็บน้ำแม่วะ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 5.900 5.048 85.56% 0.000 0.010 0.00
19. อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 1.340 0.120 8.96% 0.000 0.000 0.00
20. อ่างเก็บน้ำแม่ทก ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.110 1.101 99.19% 0.000 0.000 0.00
21. อ่างเก็บน้ำแม่เรียง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.120 1.101 98.30% 0.000 0.000 0.00
22. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.260 0.374 29.68% 0.000 0.004 0.00
23. อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1.300 0.957 73.62% 0.000 0.007 0.00
24. อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11.600 2.390 20.60% 0.000 0.000 0.00
25. อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1.810 0.136 7.51% 0.000 0.000 0.00
26. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 3.480 0.731 21.01% 0.000 0.000 0.00
27. อ่างเก็บน้ำแม่ไพร ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 3.200 0.640 20.00% 0.000 0.000 0.00
28. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 3.530 1.586 44.93% 0.000 0.000 0.00
29. อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง 19.100 4.500 23.56% 0.000 0.000 0.00
รวมทั้งหมด 158.030 55.285 34.98%
จ.น่าน 5 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 5.000 0.964 19.28% 0.000 0.109 0.00
2. อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน 13.000 7.394 56.88% 0.023 0.127 0.00
3. อ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ. น่าน 1.490 0.556 37.32% 0.012 0.019 0.00
4. อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ. น่าน 6.000 4.156 69.27% 0.000 0.038 0.00
5. อ่างเก็บน้ำน้ำริม ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 3.999 2.906 72.67% 0.060 0.072 0.00
รวมทั้งหมด 29.489 15.976 54.18%
จ.พะเยา 3 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 50.320 5.409 10.75% 0.000 0.023 0.00
2. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 37.000 13.085 35.37% 0.000 0.030 0.00
3. อ่างเก็บน้ำแม่ใจ ต.ห้วยเจริญราษฏ์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3.000 0.642 21.40% 0.000 0.005 0.00
รวมทั้งหมด 90.320 19.136 21.19%
จ.เชียงราย 4 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย 6.300 2.521 40.02% 0.000 0.000 0.00
2. อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ. เชียงราย 9.000 3.250 36.11% 0.000 0.000 0.00
3. อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย 73.000 37.087 50.80% 0.086 0.556 0.00
4. อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 7.366 5.863 79.60% 0.008 0.030 0.00
รวมทั้งหมด 95.666 48.721 50.93%