GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน ประจำวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562
ศูนย์ประมวล​วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า สํานักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2
271 ถ.​บุญ​วาทย์ ต.​สวน​ดอก​ อ.​เมือง​ จ.​ลําปาง​ 52100 โทร​.​ 0 5421 8728 แฟกซ์.​ 0 5421 8852 VPN. 4021,4022

อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 อ่าง
จ.ลำปาง 2 อ่าง
1. เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.เมือง จ.ลำปาง 170.290 73.028 42.88% 0.000 0.134 0.00
2. เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง 106.220 49.458 46.56% 0.335 0.126 0.00
รวมทั้งหมด 276.510 122.486 44.30%
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 39 อ่าง
จ.ลำปาง 28 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำแม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 2.540 0.890 35.04% 0.000 0.000 0.00
2. อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ต.แม่กั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 11.400 8.390 73.60% 0.000 0.100 0.00
3. อ่างเก็บน้ำแม่อาบ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 7.560 1.855 24.54% 0.005 0.000 0.00
4. อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.200 0.917 76.42% 0.000 0.015 0.00
5. อ่างเก็บน้ำแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 4.200 0.560 13.33% 0.000 0.000 0.00
6. อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 6.900 5.893 85.41% 0.000 0.000 0.00
7. อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง 19.920 13.302 66.78% 0.000 1.000 0.00
8. อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ. ลำปาง 36.480 13.815 37.87% 0.015 0.000 0.00
9. อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1.250 0.748 59.84% 0.000 0.000 0.00
10. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 1.610 1.050 65.22% 0.000 0.000 0.00
11. อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง 1.360 0.950 69.85% 0.000 0.000 0.00
12. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย ต.บ้านเอิ้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 1.090 0.262 24.04% 0.000 0.000 0.00
13. อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 1.130 0.452 40.00% 0.000 0.000 0.00
14. อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1.230 0.686 55.77% 0.000 0.000 0.00
15. อ่างเก็บน้ำแม่ธิ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1.590 1.049 65.98% 0.000 0.000 0.00
16. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง 1.280 0.576 45.00% 0.000 0.000 0.00
17. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 2.540 1.480 58.27% 0.000 0.000 0.00
18. อ่างเก็บน้ำแม่วะ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 5.900 4.899 83.03% 0.000 0.000 0.00
19. อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 1.340 0.189 14.10% 0.004 0.000 0.00
20. อ่างเก็บน้ำแม่ทก ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.110 0.977 88.02% 0.000 0.010 0.00
21. อ่างเก็บน้ำแม่เรียง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.120 1.120 100% 0.000 0.000 0.00
22. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 1.260 1.213 96.27% 0.000 0.000 0.00
23. อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 1.300 1.026 78.92% 0.000 0.000 0.00
24. อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 11.600 9.048 78.00% 0.000 0.000 0.00
25. อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 1.810 1.269 70.11% 0.000 0.000 0.00
26. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 3.480 1.496 42.99% 0.000 0.000 0.00
27. อ่างเก็บน้ำแม่ไพร ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 3.200 0.514 16.06% 0.010 0.000 0.00
28. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 3.530 2.064 58.47% 0.000 0.000 0.00
รวมทั้งหมด 138.930 76.690 55.20%
จ.น่าน 4 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 5.000 2.847 56.94% 0.000 0.000 0.00
2. อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน 13.000 3.533 27.18% 0.000 0.000 0.00
3. อ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ. น่าน 1.490 0.350 23.49% 0.000 0.000 0.00
4. อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ. น่าน 6.000 1.615 26.92% 0.000 0.000 0.00
รวมทั้งหมด 25.490 8.345 32.74%
จ.พะเยา 3 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 50.320 26.517 52.70% 0.000 0.000 0.00
2. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 37.000 26.301 71.08% 0.000 0.000 0.00
3. อ่างเก็บน้ำแม่ใจ ต.ห้วยเจริญราษฏ์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3.000 1.937 64.57% 0.000 0.004 0.00
รวมทั้งหมด 90.320 54.755 60.62%
จ.เชียงราย 4 อ่าง
1. อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย 6.300 1.692 26.86% 0.001 0.000 0.00
2. อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ. เชียงราย 9.000 3.620 40.22% 0.090 0.040 0.00
3. อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย 73.000 10.125 13.87% 0.074 0.124 0.00
4. อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 7.366 1.400 19.01% 0.000 0.000 0.00
รวมทั้งหมด 95.666 16.837 17.60%