GIS รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำรายวัน
อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย ประจำเดือน มกราคม 2564

ศูนย์ประมวล​วิเคราะห์สถานการณ์นํ้า สํานักงาน​ชลประทาน​ที่​ 2
271 ถ.​บุญ​วาทย์ ต.​สวน​ดอก​ อ.​เมือง​ จ.​ลําปาง​ 52100 โทร​.​ 0 5421 8728 แฟกซ์.​ 0 5421 8852 VPN. 4021,4022

วันที่ ความจุที่ รนก.
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน
(ล้าน ม.3)
%เทียบกับปริมาณความจุ ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำระบาย
(ล้าน ม.3)
ปริมาณน้ำฝน
(มม.)
1 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
2 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
3 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
4 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
5 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
6 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
7 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
8 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
9 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
10 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
11 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
13 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
14 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
15 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
16 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
17 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
18 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
19 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
20 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
21 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
22 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
23 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
24 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
25 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
26 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
27 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
28 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
29 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
30 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 0.00
31 มกราคม 2564 6.300 2.517 39.95% 0.000 0.000 3.00