หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ

 

1. วางแผน ควบคุม พัฒนา การดำเนินการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้โครงการชลประทานจังหวัด (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา(ชื่อ) สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และสร้างความพึงพอใจในกระบวนการบริหารจัดการน้ำ


2. วางแผนการเพาะปลูกพืช ในเขตชลประทานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อให้การใช้พื้นที่และการใช้น้ำสำหรับทำการเกษตรเกิดประโยชน์สูงสุด


3. สำรวจ ศึกษา ติดตาม ประเมินผลสภาพการเพาะปลูกพืช สภาพการใช้น้ำชลประทานและผลสัมฤทธิ์ทางการเกษตรในเขตชลประทานของโครงการชลประทานจังหวัด (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ชื่อ)เพื่อจัดทำรายงานผลการเพาะปลูกพืช และผลผลิตตามลักษณะการพัฒนาการชลประทานประเภทต่างๆ


4. ศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานเกษตรชลประทาน (การรายงานผลการเพาะปลูกพืช ฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ ฐานข้อมูลด้านเกษตรชลประทาน พื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร (Zoning) ฯลฯ) ให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในภารกิจของกรมชลประทานของโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา (ชื่อ)ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ


6. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้หรือให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ (งานเกษตรชลประทาน การใช้น้ำชลประทาน ฯลฯ) แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรกร ผู้ใช้น้ำ หรือผู้รับบริการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน


7. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ด้านการใช้น้ำและเกษตรชลประทาน (การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยวิธีการใช้ซ้ำ-Reuse การลดปริมาณการใช้น้ำ-Reduce และการนำกลับมาใช้ใหม่-Recycle ฯลฯ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ


8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด