หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา

 

1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณาปรับปรุงและบำรุงรักษาที่อยู่ในเขตสำนักงานชลประทาน โดยตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ


2. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนงานซ่อมแซมและบำรุงรักษา และแผนงานปรับปรุงเพื่อใช้บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ


3. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล การปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ ความรับผิดชอบ


4. ศึกษา และพัฒนารูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานปรับปรุงและบำรุงรักษา (บัญชีอาคารชลประทาน ประวัติการซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน)


5. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และประหยัด ตรงตามเป้าประสงค์ในการใช้งานของระบบชลประทาน


6. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ด้านการปรับปรุงและบำรุงรักษา เพื่อแก้ปัญหา/อุปสรรคในปฏิบัติงาน


7. ควบคุม กำกับ ดูแล พิจารณาการขอใช้หรือขอเช่าที่ราชพัสดุและทางน้ำชลประทาน ในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานรับผิดชอบ เพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด


8. วิเคราะห์ ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน


9. ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านการปรับปรุงและบำรุงรักษา แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรกร ผู้ใช้น้ำ หรือผู้รับบริการทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน


10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด