หน้าที่ความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ

 

1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุกวิทยาอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งข้อมูลความต้องการใช้น้ำต่าง ๆ เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำในฤดูแล้งและฤดูฝน ทั้งในระดับโครงการ ระดับจังหวัด และระดับลุ่มน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ (สนับสนุนภาคการใช้น้ำในกิจกรรม ๔ ด้าน คือ ด้านการอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตร ด้านการรักษาระบบนิเวศและด้านอุตสาหกรรม อย่างสมดุล)


2. ติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด


3. ศึกษา วิเคราะห์สภาพการใช้น้ำต่าง ๆ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง เพื่อประเมินผลประสิทธิภาพการชลประทานในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ


4. ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน ระดับน้ำ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่ชลประทาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านการจัดสรรน้ำ การระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล


5. ศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในด้านการบริหารจัดการน้ำ


6. ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เกษตรกร ผู้ใช้น้ำ หรือผู้รับบริการทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำร่วมกัน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด