เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำในเขตโครงการชลประทานน่าน ดังนี้ อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ่างเก็บน้ำน้ำพง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิ ฝายสมุน ฝายสา ฝายน้ำกอน ฝายปัว ฝายน้ำย่าง และแม่น้ำน่าน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง 10 แห่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่จะได้นำผลการตรวจวัดมาวิเคราะห์เก็บข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

korn

 

00 nan4

 

00 nan2

 

00 nan5

 

04 samoon1

 

08 hang1

 

07huihad1

 

 

เข้าสู่ระบบ