คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ ข11/85/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางฮอม พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 4 ส.ค. 2565

รายละเอียด