วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน เป็นประธานในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน” เพื่อให้คณะกรรมการกลุ่มผู้บริหาร การใช้น้ำชลประทานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่โครงการชลประทาน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน มีนายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายจักริน เมืองดี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ด้านการบริหารระบบชลประทานแก่คณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

130862 1

2

3

4