วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน โครงการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 โดยในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ แผนการบริหารจัดการน้ำ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2562/2563 ในภาพรวม การเตรียมความพร้อมจัดซื้อ-จัดจ้าง และปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการรายงานแผน-ผล การดำเนินงานของทุกส่วน โครงการ โดยประธานในที่ประชุมได้รับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของทุกส่วน โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ในที่ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการลดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นไปตามประกาศเจตนารมณ์ของกรมชลประทาน และส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ในเว็บบล็อก เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

060263 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641123
วันนี้552
สัปดาห์นี้5992
เดือนนี้6451
รวมทั้งหมด641123
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560