วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน บรรยายสรุปเกี่ยวกับที่มา ของโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่บอมและแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำวัง และ นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง บรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ขนาดเล็ก และโครงการพระราชดำริในเขตจังหวัดลำปาง ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ในกิจกรรมสื่อสัญจร “สานต่องานพระราชดำริ พัฒนาน้ำต้นทุน สร้างความสมดุล และยั่งยืน” (น้ำแม่ปาน-น้ำแม่บอม) ณ ห้องประชุมโรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จากนั้น ลงพื้นที่ร่วมกับสื่อมวลชน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในขณะที่ลำน้ำ  แม่ปานมีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ไม่มีอ่างเก็บน้ำคอยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้เต็มที่และมีผลผลิตต่ำ  จึงต้องการให้พิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานขึ้น เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่รับประโยชน์ ประมาณ 13,425 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค บรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในฤดูน้ำหลาก ยกฐานะความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น

ต่อมาได้ลงพื้นที่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งเกิดขึ้นจากราษฎรในพื้นที่ มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เข้าไปศึกษาและสำรวจสภาพพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชน เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการโครงการ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร อีกทั้งสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานจากเดิมมีพื้นที่ประมาณ 7,200 ไร่ เป็น 9,200 ไร่ ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝน โดยตระหนักและให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไป

230862 7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632198
วันนี้162
สัปดาห์นี้2518
เดือนนี้22577
รวมทั้งหมด632198
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560