วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีนายนิมิต ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการ รายละเอียดผลการศึกษาความเหมาะสม และความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการรับรู้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ราษฎร ในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น อันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ความร่วมมือต่อโครงการ พร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ มาประเมินและพิจารณานำผลมาประกอบการศึกษา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการต่อไป มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 060362 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640394
วันนี้1822
สัปดาห์นี้5263
เดือนนี้5722
รวมทั้งหมด640394
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560