วันที่ 17 มกราคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของ นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 15 ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยในส่วนของสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายห้วยเตีย ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

170162 7

2

3

4

5

6

7

8

9