วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำ ตามนโยบายแนวทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน (RID NO.1) ภายใต้หัวข้อที่ 2 : การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนงานและงบประมาณทั้งระบบ โดยอธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค พร้อมทั้ง ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมชลประทานมีแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ มีนายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) กรมชลประทาน และคณะ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

221161 2

2

3

4.4

4

5.5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637820
วันนี้1241
สัปดาห์นี้2689
เดือนนี้3148
รวมทั้งหมด637820
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560