วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางวาสนา การสมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2562 เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

311061 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize