วันที่ 14 กันยายน 2561 นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะทำงานวิทยากรกระบวนการระดับสำนักร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดีเด่น โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จเกิดจากการร่วมกันวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมบริหารการใช้น้ำ ส่งผลให้เกิดความสมดุลระหว่างต้นทุนน้ำในอ่างกับความต้องการใช้น้ำของภาคเกษตร อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ประชาชนเคารพกติกา รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำและใช้น้ำร่วมกัน จนสามารถทำให้แก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากในพื้นที่ 4 ตำบล กลุ่มผู้ใช้น้ำมีเงินทุนซ่อมแซมอาคารชลประทานเองได้ รายได้สุทธิต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า ลดปริมาณการใช้น้ำ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ เหลือเพียง 800 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน ก.พ.ร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

140961 3

2

3

4

5