วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กิจกรรมหลัก : ขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริและการดำเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อ่างเก็บน้ำ) ในพื้นที่ 13 อำเภอ พร้อมทั้งหารือคณะกรรมการฯ เรื่องการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางจำนวน 117 โครงการ และรับทราบปัญหา อุปสรรค รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2563 มีนายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และนายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

070861 5 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640526
วันนี้1954
สัปดาห์นี้5395
เดือนนี้5854
รวมทั้งหมด640526
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560