วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 2/2561 โดยร่วมพิจารณาแนวทางการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน การประมาณการ และการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพ มีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

050661 2 resize

33106 resize

33108 resize

S 5275744 resize