วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และนายฤทัย พัชรานุรักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ำจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามประกาศแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และพัฒนาลดภัยพิบัติ เกิดความยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อเร่งรัดกลไกการพัฒนาแหล่งน้ำและปรับปรุงระบบการเก็บกักน้ำต้นทุน รวมทั้งระบบกระจายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมด้านแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561 และปี 2562 ต่อไป ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

150561 3 resize

2 resize

3 resize