วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2560 มีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาแผนงานและงบประมาณ เพื่อให้การจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจออกแบบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

081160 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize