วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอัตถพงษ์  ฉันทานุมัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2560 โดยประธานได้ขอให้ทุกส่วน โครงการ ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทานอย่างเคร่งครัด และได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป ตลอดจนให้กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานถึงปัญหา อุปสรรค การเนินงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 และในช่วงท้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว มอบหมายให้ นายสิรภพ แท่นมณี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2560 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่ลาว โดยโครงการปรับปรุง ปตร. ฝายเจ้าวรการบัญชา ทั้งนี้ ประธาน ได้เร่งรัดให้ทุกส่วน โครงการ จัดส่งคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ส่งให้สำนักเพื่อรวบรวมดำเนินการเผยแพร่ในคลังความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 2 ต่อไป

300860 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631543
วันนี้123
สัปดาห์นี้1863
เดือนนี้21922
รวมทั้งหมด631543
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560